top of page

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8. Ochrana osobních údajů
8.1. Kupující uzavřením kupní smlouvy uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, pohlaví, číslo pro bankovní spojení a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem. Nakládání s osobními údaji Kupujících podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších novelizací.


8.2. Kupující souhlasí se zpracováním uvedených osobních údajů prodávajícím, a to k účelům plnění kupní smlouvy, pro účely vedení zákaznického účtu, dodání zboží ke kupujícímu a plnění zákonných povinností plynoucích z odpovědnosti za vady (případné reklamace). Pro tyto účely jsou údaje zpracovány po nezbytně nutnou dobu k naplnění uvedených účelů.


8.3. Osobní údaje Kupujícího jsou zpracovány v případě udělení souhlasu Kupujícího (např. uděleného v rámci soutěží, marketingových akcí, přihlášení k odběru e-mailů, přihlášení se k mailing listu apod.) či v případě zpracování jména, příjmení, adresy a e-mailové adresy subjektu údajů a nevyjádření nesouhlasu se zpracováním za účelem: marketingového využití, nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení. V daném případě jsou údaje zpracovány po dobu do odvolání souhlasu, které může být učiněno písemně na adrese Správce či v rámci každého jednotlivého obchodního sdělení zaslaného e-mailem.
 

8.4. Při objednávání zboží bere Kupující na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
 

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem vlastními zaměstnanci i zpracovateli. Kupující má právo udělený souhlas ke zpracování osobních údajů kdykoliv odvolat sdělením odeslaným elektronicky na adresu: info@extasia.cz nebo písemně na adresu sídla prodávajícího.
 

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 

8.8. Kupující má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu, doplnění, má právo na jejich blokaci, může žádat prodávajícího o vysvětlení a odstranění závadného stavu prostřednictvím žádosti odeslané elektronicky na adresu: info@extasia.cz nebo písemně  na adresu sídla prodávajícího. O následném postupu bude kupující informován elektronicky či písemně.
 

8.9. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.
 

8.10. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies do jeho koncového zařízení tak, aby se usnadnilo poskytování služeb informační společnosti. Kupující má kdykoli možnost jednoduše a bezplatně zakázat zpracovávání cookies na stránkách www.extasia.cz, a to prostřednictvím nastavení webového prohlížeče Kupujícího.

bottom of page